Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Невъоръжена охрана - публична покана

Публична покана по реда на глава Осма "а" от ЗОП с предмет: "Неовъръжена физическа охрана на имуществото на "Тържище с.Плодовитово" ЕООД

Съдържание:

No ID на документа Тип на документа Изпратен на:

Публикуван

на:

1 9051025 Покана в Портала за обществени поръчки 07.03.2016 г. 07.03.2016 г.
2   Публична покана 07.03.2016 г. 07.03.2016 г.
 3   Документация 07.03.2016 г. 07.03.2016 г.
 4   Методика за оценка 07.03.2016 г. 07.03.2016 г.

5

6
7

8
9
10

 

Образци
Техническа спецификация
Проект на договор
Разяснения по постъпил въпрос
Протокол от работата на комисията
Договор за изпълнение

07.03.2016 г.
07.03.2016 г.
07.03.2016 г.
12.03.2016 г.
21.03.2016 г.
18.04.2016 г.

07.03.2016 г.
07.03.2016 г.
07.03.2016 г.
12.03.2016 г.
21.03.2016 г.
18.04.2016 г.

 

За допълнителна информация: "Тържище с. Плодовитово" ЕООД, с. Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" 55, За: Яна Стайкова Колева, Република България 6250, Братя Даскалови, Тел.: 0884 465635, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Място/места за контакт: административната сграда на "Тържище с. Плодовитово" ЕООД, село Плодовитово

Открита процедура по ЗОП - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ МОДЕРНИЗИРАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА „ТЪРЖИЩЕ С. ПЛОДОВИТОВО“ ЕООД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки с предмет: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ МОДЕРНИЗИРАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА „ТЪРЖИЩЕ С. ПЛОДОВИТОВО“ ЕООД"

Съдържание:

No ID на документа Тип на документа Изпратен на:

Публикуван

на:

1 680065 Решение за откриване на процедурата 30.07.2015 г. 30.07.2015 г.
2 680066 Обявление 30.07.2015 г. 30.07.2015 г.
3   Документация за участие 30.07.2015 г. 30.07.2015 г.
4   Част "Конструкции" (актуална версия)  06.08.2015 г. 06.08.2015 г. 

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

 

Разяснения по постъпил въпрос
Разяснения по постъпили въпроси 2
Протокол 1 от работата на комисията
Съобщение за отваряне на цени и оценяване по ТП
Протокол 2 от работата на комисията
Протокол 3 от работата на комисията
Протокол 4 от работата на комисията
Решение за класиране
Протокол 5 от работата на комисията
Протокол 6 от работата на комисията
Протокол 7 от работата на комисията
Решение за класиране
Протокол 1/14.06.2016 г.
Протокол 2/21.06.2016 г.
Съобщение за оценка по ТП
Протокол 3
Протокол 4
Решение за класиране
Договор с избрания изпълнител

17.08.2015 г. 
20.08.2015 г.
08.09.2015 г.
02.10.2015 г.
14.10.2015 г.
14.10.2015 г.
14.10.2015 г.
14.10.2015 г.
21.03.2016 г.
21.03.2016 г.
21.03.2016 г.
21.03.2016 г.
14.06.2016 г.
21.06.2016 г.
06.07.2016 г.
14.07.2016 г.
14.07.2016 г.
14.07.2016 г.
21.04.2017 г.

17.08.2015 г. 

20.08.2015 г.
08.09.2015 г.
02.10.2015 г.
14.10.2015 г.
14.10.2015 г.
14.10.2015 г.
14.10.2015 г.
21.03.2016 г.

21.03.2016 г.
21.03.2016 г.
21.03.2016 г.
14.06.2016 г.
21.06.2016 г.
06.07.2016 г.
14.07.2016 г.
14.07.2016 г.
14.07.2016 г.
21.04.2017 г.

 

 Забележка: Във файла с документация качен на 30.07.2015 г. е допусната техническа грешка като е включена грешна папка по Част "Конструкции".

За актуална и валидна моля използвайте Част "Конструкции" (актуална версия) качена на 06.08.2015 г.

Обществената поръчка е под № 04119-2015-0001 в Регистъра на обществените поръчки.

За допълнителна информация: "Тържище с. Плодовитово" ЕООД, с. Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" 55, За: Яна Стайкова Колева, Република България 6250, Братя Даскалови, Тел.: 0884 465635, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Място/места за контакт: административната сграда на "Тържище с. Плодовитово" ЕООД, село Плодовитово

Публична покана - Доставка и монтаж на автоматична система

Публична покана по реда на глава Осма "а" от ЗОП с предмет:

"Доставка и монтаж на автоматична система за осъществяване на пропускателния режим на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД

Съдържание:

No ID на документа Тип на документа Изпратен на:

Публикуван

на:

1 9042598 Покана в Портала за обществени поръчки 08.06.2015 г. 08.06.2015 г.
2   Публична покана, документация, образци 08.06.2015 г. 08.06.2015 г.
 3   Разяснения по постъпили въпроси 12.06.2015 г. 12.06.2015 г.
 4   Протокол от работата на комисията 23.06.2015 г. 23.06.2015 г.

 

     

 

За допълнителна информация: "Тържище с. Плодовитово" ЕООД, с. Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" 55, За: Яна Стайкова Колева, Република България 6250, Братя Даскалови, Тел.: 0884 465635, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Място/места за контакт: административната сграда на "Тържище с. Плодовитово" ЕООД, село Плодовитово

Неовъръжена охрана - публична покана

Публична покана по реда на глава Осма "а" от ЗОП с предмет: "Неовъръжена физическа охрана на имуществото на "Тържище с.Плодовитово" ЕООД

Съдържание:

No ID на документа Тип на документа Изпратен на:

Публикуван

на:

1 9038724 Покана в Портала за обществени поръчки 09.02.2015 г. 09.02.2015 г.
2   Публична покана, документация, образци 09.02.2015 г. 09.02.2015 г.
 3   Протокол на комисията 24.02.2015 г. 24.02.2015 г.
 4   Договор за услуга №2/04.03.2015 г. 05.03.2015 г.  05.03.2015 г.

 

     

 

За допълнителна информация: "Тържище с. Плодовитово" ЕООД, с. Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" 55, За: Яна Стайкова Колева, Република България 6250, Братя Даскалови, Тел.: 0884 465635, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Място/места за контакт: административната сграда на "Тържище с. Плодовитово" ЕООД, село Плодовитово

Обява за отваряне на Плик 3 "Предлагана цена"

Съгласно чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме участниците в откритата процедура с предмет: "ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН БАНКОВ КРЕДИТ НА „ТЪРЖИЩЕ С. ПЛОДОВИТОВО” ЕООД", както и техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, че комисия назначена от Възложителя ще отвори и оповести ценовата оферта на допуснатия на този етап участник и ще разгледа, оцени и класира офертата на допуснатия на този етап участник, на 08.01.2015 г. от 09,00 часа в административната сграда на "Тържище с.Плодовитово" ЕООД.