Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Отваряне на ценови оферти

Относно: отваряне на ценови оферти на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД“

Уведомявам ви, че на 04.07.2014г. от 14.30 часа в Административната сграда на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД ще бъдат отворени ценовите оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД“.

Съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП право да присъстват при отваряне на ценовите оферти имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.