Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Обява за отваряне на Плик 3 "Предлагана цена"

Съгласно чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме участниците в откритата процедура с предмет: "ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН БАНКОВ КРЕДИТ НА „ТЪРЖИЩЕ С. ПЛОДОВИТОВО” ЕООД", както и техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, че комисия назначена от Възложителя ще отвори и оповести ценовата оферта на допуснатия на този етап участник и ще разгледа, оцени и класира офертата на допуснатия на този етап участник, на 08.01.2015 г. от 09,00 часа в административната сграда на "Тържище с.Плодовитово" ЕООД.