Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Невъоръжена охрана - публична покана

Публична покана по реда на глава Осма "а" от ЗОП с предмет: "Неовъръжена физическа охрана на имуществото на "Тържище с.Плодовитово" ЕООД

Съдържание:

No ID на документа Тип на документа Изпратен на:

Публикуван

на:

1 9051025 Покана в Портала за обществени поръчки 07.03.2016 г. 07.03.2016 г.
2   Публична покана 07.03.2016 г. 07.03.2016 г.
 3   Документация 07.03.2016 г. 07.03.2016 г.
 4   Методика за оценка 07.03.2016 г. 07.03.2016 г.

5

6
7

8
9
10

 

Образци
Техническа спецификация
Проект на договор
Разяснения по постъпил въпрос
Протокол от работата на комисията
Договор за изпълнение

07.03.2016 г.
07.03.2016 г.
07.03.2016 г.
12.03.2016 г.
21.03.2016 г.
18.04.2016 г.

07.03.2016 г.
07.03.2016 г.
07.03.2016 г.
12.03.2016 г.
21.03.2016 г.
18.04.2016 г.

 

За допълнителна информация: "Тържище с. Плодовитово" ЕООД, с. Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" 55, За: Яна Стайкова Колева, Република България 6250, Братя Даскалови, Тел.: 0884 465635, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Място/места за контакт: административната сграда на "Тържище с. Плодовитово" ЕООД, село Плодовитово