Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Открита процедура - избор на финансова институция

Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН БАНКОВ КРЕДИТ НА „ТЪРЖИЩЕ С. ПЛОДОВИТОВО” ЕООД

Съдържание:

No ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван
на:
1    04119-2014-0002
Регистрация в РОП 12.11.2014 г.  12.11.2014 г.
2     Документация, приложения, образци по обществената поръчкa 12.11.2014 г. 12.11.2014 г.

3.
4.

5.

6.

7.

 

Решение за откриване на обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка

Протокол 1/29.12.2014 г. от работата на комисията

Протокол 2/08.01.2015 г. от работата на комисията

Решение №1/12.01.2015 г. за избор на изпълнител

12.11.2014 г.
12.11.2014 г.

29.12.2014 г.

12.01.2015 г.

12.01.2015 г.

 

 12.11.2014 г.
12.11.2014 г.

29.12.2014 г.

12.01.2015 г.

12.01.2015 г.

 

Отваряне на ценови оферти

Относно: отваряне на ценови оферти на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД“

Уведомявам ви, че на 04.07.2014г. от 14.30 часа в Административната сграда на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД ще бъдат отворени ценовите оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД“.

Съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП право да присъстват при отваряне на ценовите оферти имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Открита процедура по ЗОП - избор на финансова институция

Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: 

ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН БАНКОВ КРЕДИТ НА „ТЪРЖИЩЕ С. ПЛОДОВИТОВО” ЕООД

Процедурата е стартирана в регистъра за обществени поръчки под номер 04119-2014-0001

 Тръжна документация може да свалите от ТУК.

Разяснения по документацията - 13.05.2014 г. може да видите - ТУК

Разяснения по документацията - 15.05.2014 г. може да видите - ТУК

Публична покана - изграждане на пътна връзка и локално платно

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА "А" ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: “Изграждане на пътна връзка и локално платно, чрез които да се осъществява вход и изход на имотите, собственост на "Тържище с. Плодовитово" ЕООД"

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА Е КАЧЕНА В АОП ПОД №9028081

ПЪЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ МОЖЕ ДА СВАЛИТЕ ОТ - ТУК

Уведомление за инвестиционно предложение

Относно: Инвестиционно предложение за: „Изпълнение на тръбен кладенец за оросяване на зелени площи, за измиване на площадките и на контейнери за отпадъци на Тържище за плодове и зеленчуци в с.Плодовитово”.
Възложител по инвестиционното предложение е „Тържище с.Плодовитово” ЕООД, Адрес: област Стара Загора, община Братя Даскалови,  
6250 с. Братя Даскалови, ул."Септемврийци" 55
Управител - д-р Кольо Господинов Колев

Повече подробности за самото инвестиционно предложение може да научите от ТУК